joomlan.ru | inotur.com

 

Додаток

до рішення другої сесії

Зіньківської міської ради

сьомого скликання

від 27 листопада 2015 року

 

ПОЛОЖЕННЯ

про постійні комісії Зіньківської міської ради

 

1.Функціональна спрямованість, порядок організації роботи постійних комісій визначаються Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих Рад», регламентом міської ради та даним «Положенням».

2.Постійні комісії є органами міської ради, відповідальні перед нею і їй підзвітними. Постійні комісії утворюються з числа депутатів міської ради для вивчення, попереднього розгляду й підготовки питань, які належать до її відання здійснення контролю за виконанням рішень ради, її органів.

3.Постійні комісії обираються міською радою на строк її повноважень у складі голови і членів комісії. Голова постійної комісії обирається радою  за поданням міського голови. Обрання заступника голови комісії, її секретаря та інші питання структури вирішуються відповідною комісією безпосередньо на своєму засіданні.

До складу постійних комісій не можуть бути обрані міський голова та секретар ради.

4.Перелік постійних комісій міської ради з питань:

-     з питань регламенту, депутатської діяльності, забезпечення законності, зв’язків з об’єднаннями громадян;

-     бюджетна, з питань соціально-економічного розвитку,підприємництва,  управління комунальною власністю;

-     з питань житлово-комунального господарства, благоустрою, будівництва, екології, регулювання земельних відносин;

-     з питань освіти, охорони здоров’я, культури, в справах молоді та спорту, соціального захисту населення.

5.Комісії працюють за своїми планами, які складаються на півріччя або на рік і затверджуються на їх засіданнях. За дорученням ради або її голови, за власною ініціативою до плану роботи комісій включаються питання попереднього розгляду проектів програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету, звітів про виконання програм і бюджету, про стан та розвиток відповідних галузей господарського соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд ради.

6.Постійна комісія має право ініціювати скликання сесії. Постійні комісії розробляють проекти рішень ради, готують висновки з цих питань, виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.

Постійні комісії попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються до обрання, затвердження, призначення або погодження відповідною радою, готують висновки з цих питань.

7.Постійні комісії за дорученням міської ради або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді органів, а також з питань, віднесених до відання ради, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб. За результатами перевірки подаються рекомендації на розгляд їх керівників, а при необхідності - на розгляд ради.

8.Постійні комісії у питанні, що належать до їх компетенції, згідно Закону України «Про статус депутатів місцевих Рад» в місячний термін мають право отримувати від керівників, органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень необхідні матеріали і документи.

9.Організація роботи постійної комісії покладається на голову комісії. Голова веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію в відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, організаціями, а також громадянами: організовує роботу по реалізації висновків і рекомендації комісії. В разі відсутності або неможливості виконання  обов’язків голови комісії його повноваження може здійснювати заступник голови комісії, секретар комісії.

10.Засідання постійної комісії скликається її головою або за ініціативою більшості членів комісії в міру необхідності. Засідання є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш, як половина від загального складу комісії.

11.За результатами вивчення і розгляду питань постійної комісії готують висновки і рекомендації. Вони приймаються більшістю голосів від загального  складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності - особою, яка вела засідання. Протоколи засідання комісії підписуються головою і секретарем комісії.

12.Рекомендації постійних комісій підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати і вжиті заходи повинно бути повідомлене комісіями у встановлений ними термін, але не пізніше 30 днів.

13.При потребі постійна комісія може залучати до роботи фахівців, представників громадськості.

14.Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісій, а також за дорученням ради, міського голови, секретаря міської ради  розглядатися постійними комісіями на спільних засіданнях. Рішення, прийняті на них, підписуються головами відповідних комісій.

15.Депутати, які входять до складу постійних комісій, працюють в комісіях на громадських засадах.

 

 

 

Секретар міської ради                                                                В.М.Чикало

 
You are here: Home Постійні комісії Положення
Joomla inotur picma