joomlan.ru | inotur.com
АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ проекту рішення Зіньківської міської ради «Про встановлення місцевих податків та зборів на території Зіньківської міської ради на 2020 рік» PDF Печать E-mail
24.05.2019 15:53

І. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання.

            Відповідно до  підпунктів12.3.4. та  12.3.5 пункту 12. 3 статті 12 Податкового кодексу України міські ради своїм рішенням встановлюють ставки місцевих податків і зборів та офіційно оприлюднюють прийняте рішення згідно вимог чинного законодавства.  

       Загальна кількість суб’єктів господарювання по Зіньківській міській раді складає : малих -526, ФОП-586, середніх -1, великі та мікро відсутні, всього 1113. В разі застосування ставок податку, що передбачено рішенням, планується надходжень до місцевого бюджету 11318743,93 грн, у разі не встановлення місцевих податків і зборів, передбачених статтею 10 Податкового Кодексу України,  рішенням міської ради, такі податки і збори сплачуються платниками на території міської ради у порядку, встановленому Податковим Кодексом України, а саме: «У разі якщо сільська, селищна, міська рада або рада об’єднаних територіальних громад, що створена згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, не прийняла рішення про встановлення відповідних місцевих податків і зборів, що є обов’язковими згідно з нормами цього Кодексу, такі податки до прийняття рішення справляються виходячи з норм цього Кодексу із застосуванням їх мінімальних ставок, а плата за землю справляється із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за землю». При застосуванні мінімальних ставок податків міський бюджет недоотримає значний обсяг надходжень.

          Враховуючи вищевикладене, міською радою щорічно розробляється проект рішення «Про встановлення місцевих податків та зборів на території Зіньківської міської ради » та офіційно оприлюднюється для отримання пропозицій та зауважень.

Прийняття рішення  впорядкує деякі питання  ведення бізнесу, зменшить витрати часу платників податків на виконання обов’язкових процедур щодо декларування сум податків та їх сплату, підвищить інвестиційну привабливість міста.

Основні групи, на які проблема справляє вплив:

 

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

так

 

Органи місцевого самоврядування

так

 

Суб’єкти господарювання, у тому числі суб’єкти малого підприємництва

так

 

 

ІІ. Цілі державного регулювання

Основною метою розробки проекту є забезпечення практичної реалізації статей 10, 265, 266, 267, 269 , глави 1 розділу ХІV Податкового Кодексу України  шляхом встановлення місцевих податків і зборів на території Зіньківської міської ради. Проектом рішення передбачається затвердити місцеві податки і збори :

Податки:  1) податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;

                2) земельний  податок;

                3) єдиний податок;

                4) транспортний податок

                                 Збори:   1) туристичний збір

ІІІ.  Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення визначених цілей

 

1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1.

Не виносити на розгляд сесії міської ради та не приймати  рішення міської ради «Про місцеві податки і збори»

Така альтернатива є неприйнятною в зв’язку з тим, що в даному випадку відповідно до пункту 5 розділу ХV «Перехідні положення» Податкового кодексу України, місцеві податки і збори сплачуються платниками у порядку, встановленому Кодексом і за  ставками, встановленими Кодексом, що не сприятиме наповненню міського бюджету в можливих обсягах.

Альтернатива 2.

Прийняти  рішення «Про місцеві податки і збори»

Прийняття даного рішення міської ради забезпечить встановлення чітких та прозорих механізмів справляння та сплати місцевих податків і зборів на території ради та відповідне наповнення міського бюджету, створенню фінансової основи самодостатності міської ради

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

 Оцінка впливу на сферу інтересів органів місцевого самоврядування

Вид альтернативи

Вигоди

  Витрати

Альтернатива 1

відсутні

відсутні

Альтернатива 2

1. Забезпечення відповідних надходжень до міського бюджету від сплати місцевих податків і зборів.

2. Посилення фінансових можливостей міської влади для задоволення соціальних та інших потреб територіальної громади.

Витрати на проведення відстежень результативності даного регуляторного акта та процедур з його оприлюднення

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

 Вигоди

  Витрати

Альтернатива 1

відсутні

відсутні

Альтернатива 2

отримання можливості для підвищення рівня соціальної захищеності територіальної громади в цілому та кожного мешканця села

час затрачений на вивчення нормативно-правової бази з даного питання та обговорення проекту рішення

 

 

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання 

Вид альтернативи

 Вигоди

  Витрати

Альтернатива 1

відсутні

відсутні

Альтернатива 2

забезпечення прозорих та зрозумілих умов з питань справляння місцевих податків і зборів та надання пільг

затрати часу, необхідні для вивчення положень про місцеві податки і збори та обговорення проекту рішення

 

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

ФОП

Разом

Загальна кількість суб’єктів господарювання по місту Зіньків, одиниць

відсутні

1

526

відсутні

586

1113

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

відсутні

1

526

відсутні

586

1113

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

-

0,1%

47,25%

-

52,65%

100%

 

 

Сумарні витрати за альтернативами

 Сума витрат, гривень

Альтернатива 1    Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва  згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці «Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта)

відсутні

Альтернатива 2 Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва  згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці «Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта)

відсутні

 

ІV.  Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності

( за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

1

Встановлення ставок за мінімальним розміром

Альтернатива 2

3

Встановлення виважених і обговорених з міською радою ставок податків, які не є максимально можливі.

 

  

Рейтинг результативності

Вигоди

(підсумок)

Витрати

(підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 1

1

відсутні

Проблема продовжує існувати

Альтернатива 2

3

відсутні

Вплив проблеми значно знижується

 

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 1

Існування проблеми

зміни в законодавстві

Альтернатива 2

Вирішення проблеми

зміни в законодавстві

V. Механізм, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми

Основним механізмом, який забезпечить розв’язання визначеної проблеми, є  встановлення місцевих податків і зборів. По кожному виду місцевого податку і збору визначаються платники податку; об’єкт оподаткування; база оподаткування; ставка податку; податковий період; порядок обчислення суми податку; строки сплати податку; порядок сплати податку; строки на порядок подання звітності про обчислення і сплату податку; податкові пільги та порядок їх застосування.

 

          VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги.

Витрати (додаткові) на виконання вимог регуляторного акта з боку органів виконавчої влади  або органів місцевого самоврядування та суб’єктів підприємництва відсутні.

          

 

В И Т Р А Т И

 на одного суб'єкта господарювання великого і середнього підприємництва,

  які виникають внаслідок дії регуляторного акта

 

з/п

Витрати

За перший рік

За 5 років

1

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо, гривень

відсутні

відсутні

2

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів), гривень

відсутні

відсутні

3

Витрати, пов'язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам, гривень

відсутні

відсутні

4

Витрати, пов'язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/ приписів тощо), гривень

відсутні

відсутні

5

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов'язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо), гривень

відсутні

відсутні

6

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), гривень

відсутні

відсутні

7

Витрати, пов'язані із наймом додаткового персоналу, гривень

відсутні

відсутні

8

Інше (уточнити), гривень

відсутні

відсутні

9

РАЗОМ (сума рядків: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8), гривень

відсутні

відсутні

10

Кількість суб' єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць

1

1

11

Сумарні витрати суб'єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на виконання регулювання (вартість регулювання) (рядок 9 х рядок 10), гривень

0*1=0

0*1=0

 

 Розрахунок відповідних витрат на одного суб'єкта господарювання

 

Вид витрат

У перший рік

Періодичні (за рік)

 

Витрати за п'ять років

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо

відсутні

відсутні

відсутні

Вид витрат

Витрати на сплату податків та зборів (змінених/нововведених)

(за рік)

Витрати за п'ять років

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів)

відсутні

відсутні

Вид витрат

Витрати*

на ведення обліку, підготовку

та подання звітності

(за рік)

Витрати на оплату штрафних санкцій за рік

Разом за рік

Витрати за п'ять років

Витрати, пов'язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам (витрати часу персоналу)

відсутні

відсутні

відсутні

відсутні

 

* Вартість витрат, пов'язаних із підготовкою та поданням звітності державним органам, визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації

Вид витрат

Витрати* на адміністрування заходів державного нагляду (контролю)

(за рік)

Витрати на оплату штрафних санкцій та усунення виявлених порушень

(за рік)

Разом за рік

Витрати за п'ять років

Витрати, пов'язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/ приписів тощо)

відсутні

відсутні

відсутні

відсутні

* Вартість витрат, пов'язаних з адмініструванням

заходів державного нагляду (контролю), визначається шляхом множення

фактичних витрат часу персоналу на заробітну

плату спеціаліста відповідної кваліфікації.

 

Вид витрат

Витрати на проходження відповідних процедур (витрати часу, витрати на експертизи, тощо)

Витрати безпосередньо на дозволи, ліцензії, сертифікати, страхові поліси (за рік)

Разом за рік

Витрати за п'ять років

Витрати на отримання

адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних / обов'язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо)

відсутні

відсутні

відсутні

відсутні

Вид витрат

За рік (стартовий)

Періодичні

(за наступний рік)

Витрати за п'ять років

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо)

відсутні

відсутні

відсутні

Вид витрат

Витрати на оплату праці додатково найманого персоналу (за рік)

Витрати за п'ять років

Витрати, пов'язані із наймом додаткового персоналу

відсутні

відсутні

           

 

 

БЮДЖЕТНІ ВИТРАТИ

 на адміністрування регулювання для суб'єктів великого і середнього

підприємництва

Витрати (додаткові) на адміністрування регулювання для органів державної влади чи органів місцевого самоврядування відсутні. 

Процедура регулювання суб'єктів великого і середнього підприємництва (розрахунок на одного типового суб'єкта господарювання)

Планові витрати часу на процедуру

Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата)

Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб'єкта

Оцінка кількості суб'єктів, що підпадають під дію процедури регулювання

Витрати на адміністру-вання регулювання* (за рік), гривень

1. Облік суб’єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання

відсутні

відсутні

відсутні

1

відсутні

2. Поточний контроль за суб'єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі:

відсутні

відсутні

відсутні

відсутні

відсутні

камеральні

відсутні

відсутні

відсутні

відсутні

відсутні

виїзні

відсутні

відсутні

відсутні

відсутні

відсутні

3. Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання

відсутні

відсутні

відсутні

відсутні

відсутні

4. Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання

відсутні

відсутні

відсутні

відсутні

відсутні

5. Оскарження одного окремого рішення суб'єктами господарювання

відсутні

відсутні

відсутні

відсутні

відсутні

6. Підготовка звітності за результатами регулювання

відсутні

відсутні

відсутні

відсутні

відсутні

7. Інші адміністративні процедури (уточнити)

відсутні

відсутні

відсутні

відсутні

відсутні

Разом за рік

відсутні

відсутні

відсутні

відсутні

відсутні

Сумарно за п'ять років

відсутні

відсутні

відсутні

відсутні

відсутні

 

Порядковий номер

Назва державного органу

Витрати на адміністрування регулювання за рік, гривень

Сумарні

витрати на адміністрування регулювання за п'ять років, гривень

Сумарно бюджетні витрати(додаткові) на адміністрування регулювання суб'єктів великого і середнього підприємництва

Зіньківське віділення Гадяцької ОДПІ

відсутні

відсутні

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Регуляторний акт має обмежений строк дії, що обумовлено чинністю існуючої правової бази вищого рівня та може бути переглянутий чи скасований при її зміні.

           Відповідно до підпункту 4 пункту 3 статті 12 Податкового кодексу України рішення про встановлення місцевих податків та зборів офіційно оприлюднюється відповідним органом місцевого самоврядування до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів або змін (плановий період). В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом.

VIII.  Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Основними показниками результативності акта є:

             - забезпечення відповідних надходжень до міського бюджету від сплати місцевих податків і зборів.

Надходження до міського бюджету

від сплати місцевих податків і зборів

 

Обсяг надходжень

за 2017 рік, грн.

Обсяг

надходжень

за 2018 рік, грн.

Відхилення,

грн.

Місцеві податки і збори, всього:

5538139,06

8503823,42

+2965684,36

податок на нерухоме майно

122014,59

229259,64

+107245,05

земельний податок

2723810,34

3496122,31

 +772311,97

єдиний податок

2691194,73    

4657716,14

+1966521,41

транспортний податок

 

туристичний збір

-

 

1119,40

126301,0

 

2200,95

126301,0

 

    +2081,55

 

- створення фінансових можливостей міської влади для задоволення соціальних та інших потреб територіальної громади ( % перевиконання планових показників доходів бюджету);

- кількість суб’єктів господарської діяльності, на яких поширюється дія регуляторного акта;

- рівень поінформованості суб’єктів господарювання – платників місцевих податків і зборів (оприлюднення рішення про встановлення місцевих податків і зборів  на сайті в мережі Інтернет Зіньківської міської ради).

 

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

 

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись після набрання чинності цим регуляторним актом шляхом статистичного аналізу показників  місцевих податків і зборів, що надходять до міського бюджету.

Повторне відстеження буде здійснюватись з 26.09.2020р по 30.09.2020р., в результаті якого відбудеться порівняння показників базового та повторного відстеження.

             Відстеження результативності даного рішення буде здійснюватися відділом фінансового обліку та бухгалтерської звітності статистичним методом з використанням офіційної інформації Зіньківського віділення Гадяцької ОДПІ.

Моніторинг впровадження регуляторного акта покладений на відділ бухгалтерського обліку та звітності міської ради та на відповідну постійну депутатську комісію бюджетну, з питань соціально-економічного розвитку, підприємництва, управління комунальною власністю, які відповідно до своїх повноважень забезпечують виконання засад державної регуляторної політики при прийнятті рішень міською радою та її виконавчого комітету.

У проекті рішення  відсутні положення, які містять ознаки дискримінації,  правила та процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

Проект не стосується питань впливу реалізації акта на ринок праці.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М-ТЕСТ

малого підприємництва (М-Тест)

1. Консультації з представниками малого те середнього підприємництва щодо оцінки впливу регулювання.

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на  суб’єктів малогопідприємництва та визначення детального перелікупроцедур,  виконання  яких  необхідно  для  здійснення  регулювання,  проведено  розробником у періодз 02 травня по 14травня 2019 року.

 

Порядковий

номер

 

Вид консультації

Кількість

учасників

консультацій,

осіб

 

Основні результати консультацій (опис)

 

1

Нарада

6

позитивні

 

Доведення  до  відома  присутніх  розрахунки  та  обґрунтування  нагальної  необхідностіперегляду ставок єдиного податку.

При  розробці  проекту  регуляторного  акта  враховано  думку  суб’єктів  господарювання,  кервників  бюджетних  та  комунальних  підприємств  та  установ, фіскальної  служби, щодо  визначення  найбільш  оптимальних  ставок    податку,    з  дотриманням вимог чинного законодавства.

 

2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва

(мікро- та малі):

- кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюється регулювання:

526 (одиниць), їх  питома вага складає 100%.

3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог  регулювання

 

Порядковий номер

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

Формула:

Кількість необхідних одиниць обладнання  вартість одиниць

Відсутні

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

Формула:

Прямі витрати на процедури повірки (проведення первинного обстеження) в органі державної влади + Витрати часу на процедуру обліку (на одиницю обладнання) Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (з/плата) Х оціночна кількість процедур обліку за рік) Х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту малого підприємництва

Відсутні

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали)

Формула:

Оцінка витрат на експлуатації обладнання (розхідні матеріали та ресурси на одиницю обладнання на рік) Х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту малого підприємництва

Відсутні

4

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

Формула:

Оцінка вартості процедури обслуговування обладнання (на одиницю обладнання) Х кількість процедур  технічного обслуговування на рік на одиницю обладнання Х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту малого підприємництва

Відсутні

5

Інші процедури (уточнити)

Ставка податку -15 %  розміру мінімальної заробітної плати.

 

 

    -

6

Разом, гривень

Формула:

(сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5)

 

    -

7

Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць       

    526

8

Сумарно, гривень

Формула:

відповідний стовпчик “разом” Х кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 6 Х рядок 7)

526 *0,0=0,0грн.

9

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання

Формула:

витрати часу на отримання інформації про регулювання, отримання необхідних форм та заявок Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) + оціночна кількість форм

Оціночно: 0,25 годин

10

Процедури організації виконання вимог регулювання

Витрати часу на розроблення та організацію внутрішніх для суб’єкта господарювання процедур впровадження вимог регулювання

Формула:

витрати часу на розроблення та впровадження внутрішніх для суб’єкта малого підприємництва процедур на впровадження вимог регулювання Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість внутрішніх процедур

Оціночно: 0,5годин*12=6 годин

11

Процедури офіційного звітування

Формула:

витрати часу на отримання інформації про порядок звітування щодо регулювання, отримання необхідних форм та визначення органу, що приймає звіти та місця звітності + витрати часу на заповнення звітних форм + витрати часу на передачу звітних форм (окремо за засобами передачі інформації з оцінкою кількості суб’єктів, що користуються формами засобів – окремо електронна звітність, звітність до органу, поштовим зв’язком тощо) + оцінка витрат часу на корегування (оцінка природного рівня помилок)) Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість оригінальних звітів Х кількість періодів звітності за рік

Оціночно: 0,5 години

12

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

Формула:

витрати часу на забезпечення процесу перевірок з боку контролюючих органів Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість перевірок за рік

Відсутні

13

Інші процедури (уточнити)

 -

14

Разом, гривень

Формула:

(сума рядків 9 + 10 + 11 + 12 + 13)

0

15

Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

526

16

Сумарно, гривень

Формула:

відповідний стовпчик “разом” Х кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 14 Х рядок 15)

0

 

 

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

Розрахунок бюджетних витрат на адміністрування регулювання здійснюється окремо для кожного відповідного органу державної влади чи органу місцевого самоврядування, що залучений до процесу регулювання.

Державний орган, для якого здійснюється розрахунок вартості адміністрування регулювання:

Виконавчий комітет Зіньківської міської  ради

                                               (назва державного органу)

Процедура регулювання суб’єктів малого підприємництва (розрахунок на одного типового суб’єкта господарювання малого підприємництва )

Планові витрати часу на процедуру

Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата)

Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб’єкта

Оцінка кількості суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання

Витрати на адміністрування регулювання* (за рік), гривень

1. Облік суб’єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання

----

----

-----

----

----

2. Поточний контроль за суб’єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі: камеральні , виїзні

----

----

-----

----

----

3. Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання        

----

----

-----

----

----

4. Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання

----

----

-----

----

----

5. Оскарження одного окремого рішення суб’єктами господарювання

----

----

-----

----

----

6. Підготовка звітності за результатами регулювання   

----

----

-----

----

----

Разом за рік        

х

х

х

х

----

 

 

 

 

 

 

* Вартість витрат, пов’язаних з адмініструванням процесу регулювання державними органами, визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації та на кількість суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання, та на кількість процедур за рік

    Отже,   бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва – відсутні.

1.     Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

 

Порядковий номер

Показник

Перший рік регулювання (стартовий)

1

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

Сума сплачених місцевих податків -

тис.грн.

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

3

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання( рядок 1+ рядок2)

-

4

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

Відсутні

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання( рядок 1+ рядок2 + рядок 4)

-

 

5. Розроблення корегуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання.

Корегуючі (пом’якшувальні) заходи для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання– відсутні.

 

 

 

Міський голова                                                                                              С.М.Максименко

 

 
You are here: Home Регуляторні акти АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ проекту рішення Зіньківської міської ради «Про встановлення місцевих податків та зборів на території Зіньківської міської ради на 2020 рік»
Joomla inotur picma