joomlan.ru | inotur.com
Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2019 рік та прогнозу на 2020-2021 роки PDF Печать E-mail

 GerbUA

ЗІНЬКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

МІСЬКОГО ГОЛОВИ

 

29 листопада 2018 року                                                                        №70

 

Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2019 рік та прогнозу на 2020-2021 роки

 

 

Відповідно до статті75 Бюджетного кодексу України, пункту 3 наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2015 року №648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 серпня 2015 року, ЗАТВЕРДИТИ Інструкцію з підготовки бюджетних запитів на 2019 рік та прогнозу на 2020-2021 роки, що додається.

 

 

 

Міський голова                                                           С.М.Максименко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Розпорядження міського голови

від 29 листопада 2018 року №70

 

ІНСТРУКЦІЯ

з підготовки бюджетних запитів на 2019 рік та прогнозу на 2020-2021 роки

 

I. Загальні положення

1.1. Ця інструкція розроблена відповідно до ст. 75 Бюджетного кодексу України з метою запровадження організаційних, фінансових та інших вимог, яких зобов'язані дотримуватися розпорядник та отримувачі бюджетних коштів міського бюджету у процесі підготовки бюджетних запитів на 2019 рік (далі проект міського бюджету) та прогнозу бюджету на 2020-2021 роки (далі – прогноз міського бюджету) та встановлює порядок складання, розгляду та аналізу бюджетних запитів щодо формування показників проекту міського бюджету.

1.2. Головний розпорядник бюджетних коштів міського бюджету (далі – головний розпорядник) організовує та забезпечує складання бюджетних запитів за програмно-цільовим методом, за участю всіх одержувачів коштів, і подає його до фінансового управління Зіньківської районної державної адміністрації в паперовому та електронному вигляді за формами:

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2019-2021 роки: загальний (Форма 2019-1)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2019-2021 роки: індивідуальний (Форма 2019-2)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2019-2021 роки: додатковий (Форма 2019-3)

1.3. Форми бюджетного запиту заповнюються послідовно: Форма 2019-2 заповнюється на підставі показників Форми 2019-1 і лише після заповнення зазначених форм, у разі потреби заповнюється Форма 2019-3.

1.4. Усі вартісні показники у формах наводяться у гривнях без копійок.

1.5. Бюджетний запит складається на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди з урахуванням особливостей складання проекту міського бюджету.

1.6. Звітні дані за минулий рік повинні бути приведені у відповідність до класифікації планового року: звітні дані по доходах, фінансуванню, видатках, поверненню та наданню кредитів повинні бути приведені у відповідність до класифікації доходів бюджету, класифікації фінансування бюджету, кодам відомчої класифікації, кодам програмної класифікації, тимчасової класифікації видатків місцевих бюджетів, економічної класифікації видатків та класифікації кредитування з урахуванням змін, якщо такі були внесені на протязі минулого та поточного років.

1.7. У цій Інструкції визначення бюджетних періодів вживаються у таких значеннях:

-     поточний рік – період, протягом якого відбувається планування бюджетних показників на наступний рік (2018 рік);

-плановий рік – рік, на який здійснюється планування бюджетних показників (2019 рік);

-наступні за плановим два роки – роки, на які здійснюється прогноз бюджетних показників, і які є наступними за плановим роком (2020 та 2021 роки).

1.8. Звітні дані за минулий рік повинні бути приведені у відповідність до класифікації планового року: звітні дані по доходах, фінансуванню, видатках, поверненню та наданню кредитів повинні бути приведені у відповідність до класифікації доходів бюджету, класифікації фінансування бюджету, кодам відомчої класифікації, кодам програмної класифікації, тимчасової класифікації видатків місцевих бюджетів, економічної класифікації видатків та класифікації кредитування з урахуванням змін, якщо такі були внесені на протязі минулого та поточного років.

1.9. З метою співставлення показників за бюджетними програмами у разі змін у структурі бюджетних програм/підпрограм головного розпорядника коштів звітні показники за попередній бюджетний період та показники поточного бюджетного періоду приводяться у відповідність до програмної класифікації видатків та кредитування міського бюджету, що формується у бюджетних запитах на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди.

У разі, якщо бюджетна програма не передбачається на плановий бюджетний період:

- показники поточного бюджетного періоду зазначаються окремим рядком;

- показники за бюджетною програмою попереднього бюджетного періоду приводяться у відповідність до програмної (тимчасової) класифікації видатків та кредитування державного бюджету поточного бюджетного періоду, а у разі, якщо бюджетна програма у поточному бюджетному періоді не передбачена – зазначаються окремим рядком.

1.10. Для заповнення форм бюджетного запиту використовуються:

- дані річного звіту за попередній бюджетний період, поданого органам Державної казначейської служби України, з урахуванням капітальних видатків (кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку) (далі – звіт) – для зазначення показників за попередній бюджетний період;

- показники, затверджені розписом міського бюджету на поточний рік (далі затверджено) – для зазначення показників за поточний бюджетний період;

- показники видатків, розраховані відповідно до положень наступних розділів цієї Інструкції, - для зазначення показників на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди.

1.11. Розрахунок граничного обсягу видатків загального фонду бюджету на плановий бюджетний період (далі – граничний обсяг) здійснюється з урахуванням:

- прогнозних обсягів доходів міського бюджету;

- розміру прожиткового мінімуму та рівня його забезпечення;

- розміру мінімальної заробітної плати та посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30.08.20025 року № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» (далі – Єдина тарифна сітка);

- прогнозних цін на енергоносії та тарифів на оплату комунальних послуг;

- індексу споживчих цін;

- необхідності передбачення нових першочергових видатків, у тому числі тих, що мають періодичний характер;

- необхідності оптимізації витрат головного розпорядника, у тому числі шляхом концентрації ресурсів на пріоритетних напрямах діяльності, скорочення непершочергових та виключення неефективних витрат тощо.

1.12. Головний розпорядник здійснює розподіл граничного обсягу видатків з виконанням вимоги щодо першочергового забезпечення бюджетними коштами видатків на оплату праці з нарахуваннями (обов’язкових виплат), оплату енергоносіїв, трансфертів населенню.

Розподіл повинен забезпечувати належне виконання основних функцій і завдань головного розпорядника та враховувати необхідність зменшення рівня заборгованості минулих періодів, а також недопущення утворення нової заборгованості за зобов’язаннями у плановому бюджетному періоді.

1.13. Головний розпорядник забезпечує своєчасність та достовірність поданих бюджетних запитів, які мають містити всю інформацію, необхідну для аналізу показників проекту та прогнозу міського бюджету.

1.14. Головний розпорядник несе відповідальність за своєчасність подання, достовірність обсягів бюджетних коштів, зміст та повноту інформації бюджетного запиту.

1.15. Для здійснення аналізу фінансовим управлінням бюджетних запитів, головний розпорядник разом з бюджетним запитом подають розрахунки у розрізі установ та копії підтвердних документів, завірених згідно чинного законодавства, в тому числі детальні розрахунки, штатні розписи, плани проведення заходів, дозвільну документацію щодо будівництва, акти про виділення земельних ділянок для будівництва, інформацію щодо можливості підключення інженерних мереж, титули будов (об’єктів), проектно-кошторисну документацію, перелік спецтехніки, обладнання та інвентарю з обґрунтуванням їх вартості, тощо.

1.16. Якщо головний розпорядник у своєму бюджетному запиті подасть розподіл граничного обсягу загальних видатків, структура якого не забезпечує мінімально необхідний рівень функціонування цього головного розпорядника (наприклад, більшість коштів планується направити на оплату праці, а на утримання установи та оплату комунальних послуг і енергоносії тощо – в недостатніх обсягах), фінансове управління має право повернути такий бюджетний запит розпоряднику для приведення його у відповідність з даною вимогою.

У разі невиконання головним розпорядником зазначених вимог, фінансове управління має право самостійно внести необхідні корективи в бюджетний запит (шляхом скорочення відповідних показників видатків), повідомивши про це головного розпорядника.

1.17. Якщо головний розпорядник пропонує зменшити порівняно з поточним бюджетним періодом видатки загального фонду міського бюджету за одними бюджетними програмами та збільшити за іншими, такі пропозиції мають бути обґрунтовані в частині необхідності такого перерозподілу та можливості реалізації головним розпорядником відповідних бюджетних програм у запропонованих ним обсягах.

1.18. При заповненні бюджетних запитів на плановий рік необхідно забезпечити реальне планування показників надходжень до спеціального фонду, враховуючи обсяги їх фактичного надходження у минулому році та стан фактичних надходжень у поточному році.

Фінансове управління здійснює аналіз отриманих від головних розпорядників бюджетних запитів на предмет відповідності меті, пріоритетності, ефективності використання бюджетних коштів, а також дотримання вимог цієї Інструкції.

1.19. У разі подання головним розпорядником бюджетного запиту, складеного з порушенням вимог цієї Інструкції, фінансове управління повертає такий бюджетний запит головному розпоряднику для приведення його у відповідність до зазначених вимог.

1.20. До моменту прийняття рішення про міський бюджет, у разі запровадження нових розмірів мінімальної заробітної плати працівників бюджетних установ, розміру посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС, коефіцієнтів при визначенні видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв або змін до класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, головний розпорядник коштів подає уточнені бюджетні запити.

 

II. Розрахунок видатків на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди

 

2.1. Головний розпорядник здійснює розподіл граничного обсягу видатків на 2019 рік дотримуючись принципів, на яких ґрунтується бюджетна система (ефективності та результативності, справедливості і неупередженості, обґрунтованості, а також жорсткої економії бюджетних коштів).

Розподіл граничного обсягу повинен забезпечувати:

- належне виконання основних завдань головного розпорядника, виходячи з пріоритетів, визначених законодавчими та нормативними документами, програмними документами соціально-економічного розвитку регіону та враховуючи асигнування на проведення заходів відповідно до програм і заходів, затверджених рішеннями міської ради і розпорядженнями міського голови;

- оптимізацію витрат головних розпорядників коштів шляхом виключення непріоритетних та неефективних витрат, насамперед тих, що не забезпечують виконання основних функцій і завдань відповідного головного розпорядника;

- неухильне дотримання Заходів щодо економного та раціонального використання коштів міського бюджету.

2.2. Розрахунок обсягів видатків на 2019 рік та 2020 - 2021 роки здійснюються з урахуванням:

-нормативно-правових актів, що регулюють діяльність головного розпорядника у відповідній сфері;

- пріоритетності видатків;

- реальних можливостей бюджету, необхідності зменшення заборгованості

попередніх бюджетних періодів та недопущення утворення заборгованості за зобов'язаннями у плановому та наступних за плановим двох бюджетних періодах;

- обґрунтованості витрат, що передбачає детальні розрахунки в межах кодів

економічної класифікації видатків або класифікації кредитування з урахуванням кількісних та вартісних факторів, що впливають на обсяг видатків у плановому та наступних за плановим двох бюджетних періодах;

- жорстокої економії бюджетних коштів, який передбачає вжиття заходів для

планомірної мінімізації витрат усіх видів ресурсів з одночасним забезпеченням належного виконання завдань бюджетної програми.

До кількісних факторів належать, зокрема штатна чисельність працівників, осіб з інвалідністю, кількість бюджетних установ, обладнання, обсяг наданих послуг тощо.

До вартісних факторів належать індекси споживчих цін та цін виробників, ціни (тарифи) на товари (роботи, послуги), розмір прожиткового мінімуму та рівень його забезпечення, розміри мінімальної заробітної плати та посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки тощо.

Основні засади та особливості формування міського бюджету визначається головним розпорядником самостійно з урахуванням галузевих особливостей та підтверджується відповідними обґрунтуваннями та розрахунками, з обов’язковим відображенням видатків в розрізі міських програм.

2.3.Обсяг видатків на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди розраховується як за загальним, так і за спеціальним фондами в розрізі кодів тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів та економічної класифікації видатків бюджету.

2.4. Обсяг капітальних видатків визначається, враховуючи запланований обсяг робіт згідно з проектно-кошторисною документацією, ступінь будівельної готовності об'єктів, кількість наявного обладнання та предметів довгострокового користування та ступінь їх фізичного і морального зношення.

Фактори, що можуть враховуватися при визначенні обсягу капітальних видатків, головним розпорядником визначаються самостійно з урахуванням галузевих особливостей. Вартість товарів (робіт, послуг) має забезпечувати раціональне та економне використання бюджетних коштів.

2.5. За результатами розрахунків сума видатків загального фонду за усіма бюджетними програмами на відповідний бюджетний період порівнюється із граничним обсягом.

У разі якщо розрахований обсяг видатків загального фонду перевищує граничний обсяг, додаткові видатки (сума перевищення) включаються у Форму - 3 за умови, що такі видатки нормативно-правовими актами визначені пріоритетними.

2.6. Розрахунок надходжень спеціального фонду здійснюється згідно з вимогами ч. 4 ст. 13 Бюджетного кодексу України та постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 року № 228 „Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ”.

Обсяг видатків спеціального фонду бюджету визначається головним розпорядником самостійно, відповідно до юридичних підстав для утворення і використання спеціального фонду.

При заповненні бюджетних запитів в частині спеціального фонду на плановий рік та на наступні за плановим два бюджетні періоди необхідно забезпечити реальне планування показників надходжень до спеціального фонду, враховуючи обсяги їх фактичного надходження у минулому році та стан фактичних надходжень у поточному році.

Крім цього, головний розпорядник бюджетних коштів надає пропозиції щодо можливого фінансування окремих видатків за рахунок власних надходжень (спеціальних коштів, сум за дорученнями, інших спеціальних коштів).

2.7. Видатки, які включаються до бюджетного запиту на плановий рік, повинні бути обґрунтовані детальними розрахунками (наприклад, розрахунки видатків на заробітну плату повинні базуватись на фактично зайнятих ставках, на енергоносії — фактичного їх споживання в натуральних показниках за даними постачальників, діючих тарифів та інше).

2.8. Передбачені у граничних обсягах видатки на заробітну плату, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, а також цільові видатки не дозволяється змінювати без погодження постійною комісією міської ради бюджетною, з питань соціально-економічного розвитку, підприємництва, управління комунальною власністю.

 

III. Порядок заповнення Форми-1

 

3.1. Форма-1 призначена для наведення узагальнених показників діяльності головного розпорядника та розподілу граничного обсягу і індикативних прогнозних показників за бюджетними програмами.

3.2. У Формі-1 зазначаються мета діяльності головного розпорядника, здійснюється розподіл граничного обсягу та індикативних прогнозних показників за бюджетними програмами та відповідальними виконавцями бюджетних програм.

3.3. У пункті 1 зазначається код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування міського бюджету, та найменування головного розпорядника.

3.4. У пункті 2 зазначається мета діяльності головного розпорядника, яка визначає основне його призначення і роль у реалізації державної політики у відповідній галузі (сфері діяльності) та має формуватися з урахуванням таких критеріїв:

- чітке формулювання та лаконічне викладення;

- спрямованість на досягнення певного результату;

- охоплення всіх галузей (сфер діяльності) головного розпорядника.

3.5. У пункті 3 зазначаються видатки загального фонду за бюджетними програмами та відповідальними виконавцями бюджетних програм:

графах 1-4 зазначаються код і найменування бюджетної програми, відповідальний виконавець бюджетної програми та код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету;

- у графі 5 (звіт) — касові видатки загального фонду відповідно до звіту за попередній бюджетний період;

графі 6 (затверджено) — бюджетні асигнування загального фонду, затверджені розписом на поточний бюджетний період (зі змінами);

графах 7-9 (проект, прогноз) — розподіл граничного обсягу та індикативних прогнозних показників.

3.6. У пункті 4 зазначаються видатки спеціального фонду за бюджетними програмами та відповідальними виконавцями бюджетних програм:

графах 1-4 зазначаються код і найменування бюджетної програми та відповідальний виконавець бюджетної програми, та код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету;

- у графі 5 (звіт) — касові видатки спеціального фонду відповідно до звіту за попередній бюджетний період;

графі 6 (затверджено) — бюджетні асигнування спеціального фонду, затверджені розписом на поточний бюджетний період (зі змінами);

графах 7-9 (проект, прогноз) — розподіл граничного обсягу та індикативних прогнозних показників.

 

IV. Порядок заповнення Форми-2

 

4.1. Форма-2 призначена для наведення детальної інформації з обґрунтуваннями щодо показників, передбачених за кожною бюджетною програмою.

4.2. При заповненні Форми-2:

- доходи та фінансування спеціального фонду наводяться відповідно за класифікацією доходів бюджету та класифікацією фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання;

- видатки — за кодами економічної класифікації видатків бюджету: 2110, 2120, 2210, 2240, 2250, 2270, 2281, 2282, 2610, 2620, 2630, 2700, 2800, 3110, 3210, 3220, 3230, 3240, 9000.

4.3. У пунктах 1-3 зазначаються відповідно найменування головного розпорядника коштів міського бюджету, код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування міського бюджету, найменування відповідального виконавця бюджетної програми, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування міського бюджету, код Програмної класифікації видатків та кредитування міського бюджету.

4.4. У пункті 4 зазначаються мета, завдання та законодавчі підстави для реалізації бюджетної програми:

- у підпункті 4.1— мета бюджетної програми та строки її реалізації;

- у підпункті 4.2— завдання бюджетної програми;

- у підпункті 4.2 —підстави реалізації бюджетної програми.

Мета та завдання бюджетної програми визначаються відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за №1103/25880 (із змінами).

Інформація, що наводиться у пункті 4 цієї форми, повинна узгоджуватися з інформацією, наведеною у пункті 2 Форми-1.

4.5. У пункті 5 зазначаються усі надходження для виконання бюджетної програми.

У рядку „Надходження із загального фонду бюджету” у графах 3, 7, 11 підпункту 5.1 та рядку „Надходження із загального фонду бюджету” у графах 3, 7 підпункту 5.2 автоматично проставляються показники, наведені у графах 5, 6, 7, 8, 9 пункту 3 Форми-1 у рядку відповідної бюджетної програми.

Показники спеціального фонду зазначаються за кожним видом надходжень:

1) власні надходження бюджетних установ:

-   плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю (код класифікації доходів бюджету 25010100);

-   надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності (код класифікації доходів бюджету 25010200);

-    благодійні внески, гранти та дарунки (код класифікації доходів бюджету 25020100);

- кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб (код класифікації доходів бюджету 25020200).

2)інші доходи спеціального фонду, визначені статтею 69-1 Бюджетного кодексу України та законами про Державний бюджет України на попередній та поточний бюджетні періоди, та які передбачається отримувати у плановому та наступних за плановим двох бюджетних періодах.

3)кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку), (код класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання 602400).

Загальний обсяг надходжень спеціального фонду за попередній бюджетний період (рядок „УСЬОГО”) розраховується як сума усіх вищезазначених надходжень та різниці між залишками бюджетних коштів на початок бюджетного періоду (код класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання 602100) та на кінець бюджетного періоду (код класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання 602200).

У графі 4, 5 (звіт) підпункту 5.1 зазначаються надходження спеціального фонду відповідно до звіту за попередній бюджетний період.

У графі 8, 9 (затверджено) підпункту 5.1 — надходження спеціального фонду на поточний бюджетний період.

У графі 12, 13 (проект) підпункту 5.1 — надходження спеціального фонду, у тому числі бюджет розвитку, на плановий бюджетний період.

У графах 4, 5 та 8, 9 (прогноз) підпункту 5.2 — надходження спеціального фонду на наступні за плановим два бюджетні періоди.

У графах 5, 9, 13 підпункту 5.1 та графах 5, 9 підпункту 5.2 — показники бюджету розвитку відповідного бюджетного періоду.

4.6. У пункті 6 зазначаються видатки за кодами Економічної класифікації видатків (підпункт 6.1) або надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету (підпункт 6.2) на плановий бюджетний період та видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету (підпункт 6.3) або надання кредитів (підпункт 6.4) на наступні за плановим два бюджетні періоди в розрізі економічної класифікації видатків або класифікацією кредитування бюджету:

графі 3 підпункту 6.1 та графі 3 підпункту 6.2 (звіт) зазначаються касові видатки або надання кредитів загального фонду відповідно до звіту за попередній бюджетний період;

графі 4, 5 підпункту 6.1 та графі 4, 5 підпункту 6.2 (звіт) — касові видатки або надання кредитів спеціального фонду, у тому числі бюджет розвитку, відповідно до звіту за попередній бюджетний період;

графі 7 підпункту 6.1 та графі 7 підпункту 6.2 (затверджено) - бюджетні асигнування загального фонду, затверджені розписом на поточний бюджетний період;

графі 8, 9 підпункту 6.1 та графі 8, 9 підпункту 6.2 (затверджено) - бюджетні асигнування спеціального фонду, у тому числі бюджет розвитку, затверджені розписом на поточний бюджетний період;

графі 11 підпункту 6.1 та графі 11 підпункту 6.2 (проект) — видатки або надання кредитів загального фонду на плановий бюджетний період, розраховані відповідно до розділу 2 цієї Інструкції;

графі 12, 13 підпункту 6.1 та графі 12, 13 підпункту 6.2 (проект) — видатки або надання кредитів спеціального фонду, у тому числі бюджет розвитку, які передбачаються на плановий бюджетний період, розраховані відповідно до розділу 2 цієї Інструкції;

- у графах 3 і 7 підпункту 6.3 та у графах 3 і 7 підпункту 6.4 (прогноз) - видатки або надання кредитів загального фонду на наступні за плановим два бюджетні періоди, розраховані відповідно до розділу 2 цієї Інструкції;

- у графах 4, 5 і 8, 9 підпункту 6.3 та у графах 4, 5 і 8, 9 підпункту 6.4 (прогноз) - видатки або надання кредитів спеціального фонду, у тому числі бюджет розвитку, на наступні за плановим два бюджетні періоди, розраховані відповідно до розділу 2 цієї Інструкції.

Показники у рядку „УСЬОГО” у графах 3, 7, 11 підпункту 6.1 та рядку „УСЬОГО” у графах 3, 7, 11 підпункту 6.2 повинні дорівнювати показникам у графах 5, 6, 7 пункту 3 Форми-1 для відповідної бюджетної програми і показникам у рядку „УСЬОГО” у графах 3, 7, 11 підпункту 5.1 пункту 5 Форми-2.

Показники у рядку „УСЬОГО” у графах 3 і 7 підпункту 6.3 та рядку „УСЬОГО” у графах 3 і 7 підпункту 6.4 повинні дорівнювати показникам у графах 8 і 9 пункту 3 Форми-1 для відповідної бюджетної програми і показникам у рядку „УСЬОГО” у графах 3 і 7 підпункту 5.2 пункту 5 Форми-2.

4.7. У пункті 7 відображаються витрати за напрямами використання бюджетних коштів.

У підпункті 7.1 зазначаються витрати за напрямами використання бюджетних коштів відповідно до звіту за попередній бюджетний період, бюджетні асигнування загального фонду затверджені розписом на поточний бюджетний період, видатки на плановий бюджетний період:

- у графі 3 (звіт) — касові видатки або надання кредитів загального фонду відповідно до звіту за попередній бюджетний період;

- у графі 4, 5 (звіт) — касові видатки або надання кредитів спеціального фонду, у тому числі бюджет розвитку, відповідно до звіту за попередній бюджетний період;

- у графі 7 (затверджено) — бюджетні асигнування загального фонду на поточний бюджетний період;

графі 8, 9 (затверджено) — бюджетні асигнування спеціального фонду, у тому числі бюджет розвитку, затверджені розписом на поточний бюджетний період;

- у графі 11 (проект) — видатки або надання кредитів загального фонду на плановий бюджетний період;

- у графі 12, 13 (проект) — видатки або надання кредитів спеціального фонду, у тому числі бюджет розвитку, на плановий бюджетний період.

Показники у рядку „УСЬОГО” у графах 3, 7, 11 підпункту 7.1 повинні дорівнювати показникам у графах 5, 6, 7 пункту 3 Форми-1 для відповідної бюджетної програми, показникам у рядку „УСЬОГО” у графах 3, 7, 11 підпункту 5.1 пункту 5 Форми-2, а також показникам у рядку „УСЬОГО” у графах 3, 7, 11 підпункту 6.1 або рядку „УСЬОГО” у графах 3, 7, 11 підпункту 6.2 пункту 6 Форми-2.

У підпункті 7.2 зазначаються витрати за напрямами використання бюджетних коштів у наступних за плановим двох бюджетних періодах:

- у графах 3, 7 (прогноз) зазначаються видатки загального фонду на наступні за плановим два бюджетні періоди;

- у графах 4, 5, 8, 9 (прогноз) — видатки спеціального фонду, у тому числі бюджет розвитку, на наступні за плановим два бюджетні періоди.

Показники у рядку „УСЬОГО” у графах 3, 7 підпункту 7.2 повинні дорівнювати показникам у графах 8, 9 пункту 3 Форми-1 для відповідної бюджетної програми, показникам у рядку „УСЬОГО” у графах 3, 7 підпункту 5.2 пункту 5 Форми-2, а також показникам у рядку „УСЬОГО” у графах 3, 7 підпункту 6.3 або рядку „УСЬОГО” у графах 3, 7 підпункту 6.4 пункту 6 Форми-2.

4.8. У пункті 8 наводяться результативні показники бюджетної програми за попередній, поточний, на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди.

Показники результату діяльності головного розпорядника — це кількісні та якісні показники, які характеризують рівень виконання головним розпорядником його завдань, дають можливість найбільш повно оцінити діяльність головного розпорядника та стан сфер його діяльності у плановому та наступних за плановим двох бюджетних періодах (далі — показники результату).

Показники результату мають характеризувати прогрес, у виконанні завдань; забезпечувати можливість відстеження виконання завдань у динаміці та порівнянності показників результату; перевірятися та підтверджуватися офіційною державною статистичною, фінансовою та іншою звітністю, даними бухгалтерського, статистичного та внутрішньогосподарського (управлінського) обліку.

Результативні показники бюджетної програми визначаються з дотриманням Загальних вимог до визначення результативних показників бюджетної програми, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 10.12.2010 р. № 1536.

Для бюджетних програм, що реалізуються протягом декількох років, результативні показники бюджетної програми не повинні суттєво змінюватися за своїм змістом порівняно із результативними показниками, передбаченими паспортом відповідної бюджетної програми на поточний рік, за умов: незмінності завдань бюджетної програми та напрямів використання коштів; узгодженості із стратегічними цілями та показниками результату діяльності головного розпорядника, визначеними у Формі-1.

Заповнення пунктів 8.1, 8.2 проводиться наступним чином:

У графі 4 „Джерело інформації” підпунктів 8.1 та 8.2 зазначаються найменування статистичних збірників, звітності та обліку, що ведуться головним розпорядником, інших видів джерел інформації, які підтверджують достовірність наведених результативних показників бюджетних програм;

у графах 5, 6 підпункту 8.1 (звіт) – показники відповідно до звіту за попередній бюджетний період;

у графах 8, 9 підпункту 8.1 (затверджено) – показники на поточний бюджетний період;

у графах 11, 12 підпункту 8.1 (проект) – проект на плановий бюджетний період;

у графах 5, 6, 8, 9 підпункту 8.2 (прогноз) – показники на наступні за плановим два бюджетні періоди.

4.9. У пункті 9 наводиться структура видатків на оплату праці за попередній, поточний, плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди, елементами якої є:

- обов’язкові виплати, що включають: основну заробітну плату, обов’язкові надбавки і доплати, згідно з законодавством, у тому числі: тарифні ставки (оклади), надбавки за ранги державних службовців, надбавки за вислугу років, підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати), надбавки за особливі умови праці, інші підвищення, передбачені діючими умовами оплати праці, доплати за шкідливі умови праці;

- інші доплати та надбавки, які мають необов’язковий характер, у тому числі: доплати та надбавки працівникам за високі досягнення у праці, за виконання особливо важливої роботи або за складність, напруженість у роботі;

- премії: всі види преміальних виплат за сумлінну працю і зразкове виконання службових обов’язків;

- матеріальна допомога, що включає всі види матеріальних допомог, у тому числі на оздоровлення при наданні щорічної відпустки, на соціально-побутові потреби.

При цьому, в останньому рядку пункту 9 додатково наводяться видатки на оплату праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді.

4.10. У пункті 10 наводиться чисельність зайнятих у бюджетних установах у розрізі переліку категорій працівників згідно зі штатним розписом та фактично зайнятими посадами, за категоріями починаючи з минулого (звітного) і до останнього з двох наступних років, що прогнозуються:

у графах 3, 5, 7, 9 (затверджено) — зазначається кількість затверджених штатних одиниць у штатних розписах;

у графах 4, 6 (фактично зайняті) — кількість фактично зайнятих штатних одиниць в попередньому бюджетному періоді, а в графах 8, 10 (фактично зайняті) — кількість фактично зайнятих штатних одиниць станом на 01 червня поточного року;

у графах 11-16 – чисельність працівників бюджетних установ на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди.

По органу місцевого самоврядування необхідно розписати по таких категоріях працівників:

- посадові особи місцевого самоврядування;

- службовці;

- робітники зайняті обслуговуванням органів місцевого самоврядування.

Показники чисельності повинні узгоджуватися з відповідними показниками видатків у підпунктах 6.1, 6.3 та пункті 9.

4.11. У пункті 11 наводиться перелік місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми у плановому (підпункт 11.1) та наступних за плановим двох бюджетних періодах (підпункт 11.2):

- у графі 2 підпунктів 11.1 та 11.2 зазначається назва міської цільової програми;

графі 3 підпунктів 11.1 та 11.2 — нормативно-правовий акт, яким затверджена міська цільова програма.

Показники у рядку «УСЬОГО» у графах 4-12 підпункту 11.1 не мають перевищувати відповідні показники у графах 3, 4, 7 ,8 , 11, 12 підпункту 6.1, або у графах 3, 4, 7, 8, 11 і 12 підпункту 6.2.

Показники у рядку «УСЬОГО» у графах 4-9 підпункту 11.2 не мають перевищувати відповідні показники у графах 4, 5 ,8 , 9 підпункту 6.3, або у графах 4-9 підпункту 6.4.

4.12. У пункті 12 відображаються об’єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку:

у графі 1 та 2 зазначається найменування об’єкта відповідно до проектно-кошторисної документації, строк реалізації об’єкта (рік початку і завершення);

у графі 3 зазначається загальна вартість об’єкта;

у графі 4, 5 зазначаються показники відповідно до звіту за попередній бюджетний період;

у графі 6, 7 зазначаються показники на поточний бюджетний період;

у графі 8, 9 зазначається проект на плановий бюджетний період;

у графі 10-13 зазначаються показники на наступні за плановим два бюджетні періоди.

4.13. У пункті 13 наводиться аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду у попередньому бюджетному періоді, очікувані результати у поточному бюджетному періоді та обґрунтування необхідності передбачення витрат на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди (інформації, наведеної у пунктах 8-10 розділу IV цієї Інструкції).

Приведені головними розпорядниками у пункті 13 обґрунтування використовуються при підготовці проекту міського бюджету, прогнозу міського бюджету та пояснювальної записки до проекту рішення про міський бюджет.

4.14. У пункті 14 наводиться аналіз управління зобов'язаннями у попередньому та поточному бюджетних періодах і пропозиції щодо приведення зобов'язань на плановий бюджетний період до граничного обсягу видатків або надання кредитів загального фонду на плановий бюджетний період.

У підпунктах 14.1 та 14.2 зазначається кредиторська заборгованість міського бюджету загального фонду за попередній бюджетний період, а також можлива кредиторська заборгованість загального фонду на кінець поточного бюджетного періоду.

Інформація наведена у підпунктах 14.1 та 14.2 дає можливість проаналізувати ефективність управління головним розпорядником своїми зобов'язаннями в минулому, поточному та на плановий бюджетні періоди по загальному фонду в розрізі економічної класифікації видатків бюджету (проведені видатки, стан погашення кредиторської заборгованості загального фонду, тенденцію щодо змін заборгованості по заробітній платі та заходи щодо приведення мережі і чисельності у відповідність з передбаченими асигнуваннями), а також розробити заходи по приведенню своїх зобов'язань на плановий рік у відповідність з граничними обсягами видатків на плановий рік.

Підпункт 14.1 заповнюється наступним чином:

у графі 3 наводяться обсяги видатків, затверджені розписом міського бюджету на минулий рік з урахуванням всіх внесених змін до розпису;

у графі 4 — показники за минулий рік за касовими видатками відповідно до звіту, поданого органам Державної казначейської служби України, мають відповідати даним графи 3, 4 підпункту 6.1, або у графі 3, 4 підпункту 6.2;

у графах 5-6 — кредиторська заборгованість загального та спеціального фондів відповідно на початок кінець минулого бюджетного періоду;

у графі 7 — зміна кредиторської заборгованості протягом попереднього бюджетного періоду;

у графах 8-9 – кредиторська заборгованість, яка у попередньому бюджетному періоді погашена за рахунок коштів загального та спеціального фондів відповідно;

у графі 10 — бюджетні зобов'язання, в тому числі погашені (касові видатки) та непогашені (кредиторська заборгованість на кінець попереднього бюджетного періоду).

Підпункт 14.2 заповнюється наступним чином:

у графі 3 — відповідає графі 7, 8 підпункту 6.1 (бюджетні асигнування, затверджені розписом на поточний бюджетний період);

у графі 4 — відповідає графі 6 підпункту 14.1 (кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду) та приведені у відповідність до Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів;

у графі 8 — відповідає графі 11, 12 підпункту 6.1 (граничний обсяг видатків міського бюджету на плановий бюджетний період);

у графах 5, 6, 10, 11 наводиться сума кредиторської заборгованості, яку в поточному та у плановому бюджетних періодах планується погасити за рахунок коштів загального та спеціального фондів;

у графах 7 і 12 наводиться розрахунок очікуваних зобов'язань за видатками (різниця між затвердженими призначеннями на поточний бюджетний період, граничним обсягом на плановий бюджетний період та кредиторською заборгованістю на початок відповідного бюджетного періоду)

Наведена у підпунктах 14.1 та 14.2 інформація призначена для здійснення аналізу ефективності управління головним розпорядником своїми зобов’язаннями в попередньому, поточному та на плановий бюджетні періоди в розрізі економічної класифікації видатків бюджету (касові видатки, стан погашення кредиторської заборгованості, загального та спеціального фондів, тенденцію щодо змін заборгованості по заробітній платі та заходи щодо приведення мережі і чисельності у відповідність до передбачених асигнувань), а також розробити заходи з приведення своїх зобов’язань на плановий бюджетний період у відповідність до обсягів видатків на плановий бюджетний період.

У підпункті 14.3 зазначається дебіторська заборгованість загального фонду за попередній бюджетний період, а також очікувана дебіторська заборгованість загального фонду на кінець поточного бюджетного періоду.

у графі 3 — бюджетні асигнування, затверджені розписом за попередній період з урахуванням всіх внесених змін до розпису;

у графі 4 — касові видатки або надання кредитів відповідно до звіту за попередній бюджетний період;

у графах 5 і 6 — дебіторська заборгованість на початок та кінець попереднього бюджетного періоду відповідно до звіту за попередній бюджетний період;

у графі 7 — очікувана дебіторська заборгованість на кінець планового бюджетного періоду;

у графі 8 і 9 — причини виникнення дебіторської заборгованості та вжиті заходи щодо її погашення відповідно.

У підпункті 14.4 проводиться аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у плановому бюджетному періоді.

4.15. У пункті 15 наводяться:

Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду у попередньому бюджетному періоді, та очікувані результати у поточному бюджетному періоді.

 

V. Порядок заповнення Форми-3

 

5.1. Форма-3 призначена для представлення та обґрунтування пропозицій щодо додаткових поточних та капітальних видатків на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди і заповнюється лише після заповнення Форми-1 і Форми-2 у разі якщо витрати, які розраховані, виходячи з пріоритетності та обґрунтованості потреб, перевищують граничний обсяг та індикативні прогнозні показники.

Пропозиції щодо додаткових видатків не надаються за відповідними кодами тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, за якими у зв'язку з перерозподілом зменшено обсяги видатків порівняно з поточним бюджетним періодом та збільшено за іншими кодами тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів.

5.2. У пунктах 1-3 зазначаються відповідно код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, найменування головного розпорядника коштів міського бюджету, код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, найменування відповідального виконавця бюджетної програми, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів, код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів.

5.3. У пункті 4 наводяться додаткові витрати на поточні та капітальні видатки або надання кредитів загального фонду та інформація про зміни результативних показників бюджетної програми у плановому та наступних за плановим двох бюджетних періодах у разі передбачення додаткових коштів, а також можливі наслідки, у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Підпункти 4.1 та 4.2 заповнюються за кожною бюджетною програмою.

У першій таблиці підпункту 4.1 зазначаються додаткові витрати на плановий бюджетний період (у розрізі кодів Економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету).

У графі 6 першої таблиці підпункту 4.1 зазначається сума збільшення граничного обсягу.

У графі 7 першої таблиці підпункту 4.1 наводяться обґрунтування необхідності та розрахунки додаткових видатків або надання кредитів загального фонду на плановий бюджетний період, а також надається інформація про вжиті головним розпорядником заходи щодо економії бюджетних коштів.

Показники у графах 3, 4, 5 першої таблиці підпункту 4.1 відповідають показникам у графах 5, 6, 7 пункту 3 Форми-1, та показникам «УСЬОГО» у графах 3, 7, 11 підпункту 6.1 та рядку «УСЬОГО» у графах 3, 7, 11 підпункту 6.2 Форми-2.

У графах 2, 3, 4 другої таблиці підпункту 4.1 зазначаються найменування результативних показників бюджетної програми (показників затрат, продукту, ефективності та якості), їх одиниці виміру та відповідне джерело інформації, які мають відповідати графам 2, 3, 4 підпункту 8.1 Форми-2.

У графі 5 другої таблиці підпункту 4.1 зазначаються результативні показники, які передбачається досягти у плановому бюджетному періоді в межах фактичного обсягу.

У графі 6 другої таблиці підпункту 4.1 зазначаються зміни (збільшення/зменшення) зазначених результативних показників у разі передбачення додаткових коштів у плановому бюджетному періоді.

У першій таблиці підпункту 4.2 зазначаються додаткові видатки або надання кредитів на наступні за плановим два бюджетні періоди (у розрізі кодів Економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету).

У графах 4 і 6 першої таблиці підпункту 4.2 зазначається сума збільшення індикативних прогнозних показників.

У графі 7 першої таблиці підпункту 4.2 наводяться обґрунтування необхідності та розрахунки додаткових видатків загального фонду на наступні за плановим два бюджетні періоди.

У графах 2, 3, 4, другої таблиці підпункту 4.2 зазначаються результативні показники затрат, продукту, ефективності та якості, що характеризують виконання бюджетної програми у наступних за плановим двох бюджетних періодах, їх одиниці виміру та відповідне джерело інформації, які мають відповідати графам 2, 3, 4 підпункту 8.2 Форми-2.

У графах 5 і 7 другої таблиці підпункту 4.2 зазначаються результативні показники, які передбачається досягти у наступних за плановим двох бюджетних періодах в межах індикативних прогнозних показників на відповідний бюджетний період.

У графах 6 і 8 другої таблиці підпункту 4.2 зазначаються зміни (збільшення/зменшення) зазначених результативних показників у разі виділення додаткових видатків або надання кредитів у відповідних бюджетних періодах.

Показники у графах 3, 5 першої таблиці підпункту 4.2 відповідають показникам у графах 8 і 9 пункту 3 Форми-1 та показникам у рядку «УСЬОГО» у графах 3 і 7 підпункту 6.3 та рядку «УСЬОГО» у графах 3 і 7 підпункту 6.4 Форми-2.

В останньому рядку „УСЬОГО” підпунктів 4.1 та 4.2 зазначається загальна сума додаткових коштів за всіма бюджетними програмами.

 

 

 

Головний бухгалтер                                                   С.М.Педоренко

 
You are here: Home Розпорядження міського голови Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2019 рік та прогнозу на 2020-2021 роки
Joomla inotur picma