joomlan.ru | inotur.com
PDF Печать E-mail

GerbUA

 

ЗІНЬКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ

друга сесія сьомого скликання

РІШЕННЯ

 

27 листопада 2015 року

 

Про Регламент Зіньківської міської ради

 

            Відповідно до статей 140, 141 Конституції України, пункту 1 частини першої статті 26, частин тринадцятої та чотирнадцятої статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.Затвердити Регламент Зіньківської міської ради (додається).

2.Вважати таким, що втратило чинність рішення другої сесії Зіньківської міської ради шостого скликання від 10 грудня 2010 року «Про затвердження регламенту міської ради».

 

 

 

Міський голова                                                                              С.М.Максименко

 


 

Додаток

до рішення другої сесії

Зіньківської міської ради

сьомого скликання

від 27 листопада 2015року

 

Р Е Г Л А М Е Н Т

ЗІНЬКІВСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ

 

Розділ І. Загальні  положення.

Стаття 1.

1.Зіньківська  міська рада (далі – рада) є представницьким органом місцевого самоврядування, який представляє спільні інтереси територіальної  громади міста Зінькова та населених пунктів Сиверинівка, Дубівка, Пилипенки, Гусаки, Хмарівка у межах повноважень визначених Конституцією України та Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих ради» та іншими законодавчими актами. До складу ради входять рівні за своїми правами депутати, з числа яких обирається секретар ради.

2.Загальний склад ради становить 26 депутатів, що обрані відповідно до чинного законодавства. Термін повноважень ради складає 5 років.

Стаття 2.

Порядок роботи ради, її органів та посадових осіб, засади формування, організації діяльності ради, депутатських фракцій встановлюється Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», Положеннями про постійні комісії ради, цим регламентом, іншими нормативними актами.

Стаття 3.

1.Регламент ради (дедалі Регламент) – це нормативно-правовий документ, який визначає порядок діяльності ради, її органів, депутатів, посадових осіб, а також функції, які випливають з її повноважень.

2.Регламент затверджується радою. Зміни і доповнення до регламенту вносяться радою за пропозиціями міського голови, постійних комісій та депутатів.

3.Цей Регламент діє до прийняття та затвердження Регламенту сесією нового скликання.

Стаття 4.

Діяльність ради, її органів, посадових осіб базується на засадах гласності, законності, широкого залучення громадян до управління громадськими справами та реалізації волі виборців через своїх депутатів, відповідальності і підзвітності перед радою утворених нею органів, обраних або призначених посадових осіб.

Стаття 5.

Рада проводить засідання в приміщенні міської ради, за адресою:                   м. Зіньків, вул. Леніна, 67, в залі засідань.

 

 

Розділ ІІ. Організація роботи ради.

Стаття 6.

1.Рада проводить свою роботу сесійно.  Сесія ради складається з пленарних засідань, а також засідань постійних комісій ради.  Сесія  ради скликається міським головою в міру необхідності, але не менше одного разу в квартал.

2.У разі невмотивованої відмови міського голови або неможливості його скликати сесію ради, сесія скликається  згідно чинного  законодавства.

Стаття 7.

Рішення про скликання сесії  ради доводиться до відома депутатів і населення не пізніше як за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках - не пізніше як за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд ради.

Стаття 8.

1.Питання на розгляд  ради вносяться міським головою, депутатами, постійними комісіями, загальними зборами громадян міста.

2.Матеріали по питаннях, які вносяться на розгляд  ради, доповіді, співдоповіді і проекти рішень готуються постійними комісіями, депутатами з залученням господарських органів і громадських організацій міста.  Проекти рішень ради по найбільш важливих питаннях за розпорядженням міського голови, або за пропозицією не менше як однієї третини депутатів ради  публікуються в районній газеті, озвучуються  на  радіо.

3.Підготовка сесії  ради здійснюється по плану, який затверджується міським головою.

Стаття 9.

Сесія ради є правомочною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального скликання ради. У разі відсутності встановленої кількості депутатів за розпорядженням міського голови  проведення сесії переноситься на інший час.

Стаття 10.

1.Сесію ради відкриває і веде міський голова або секретар ради. Головуючий на сесії оголошує питання, що вносяться на розгляд ради, надає слово для виступу, слідкує за дотриманням  встановленого регламенту, оголошує депутатські запити і запитання, що надійшли в письмовій формі, заяви і довідки, проводить голосування оголошує результати, забезпечує порядок в залі засідань.

2.Протоколи сесій, прийняті нею рішення, підписуються міським головою в разі його відсутності - секретарем.

Стаття 11.

Протоколи сесії, реєстрацію депутатських запитів, довідок, пропозицій, заяв та інших документів, організації роботи із зверненнями, що надійшли до сесії міської ради веде секретар ради.

Стаття 12.

1.Сесії ради проводяться гласно. На запрошення міського голови на засіданнях сесії ради  можуть брати участь представники державних органів, громадських організацій, трудових колективів, органів громадського самоврядування, преси, радіо та інші особи. Голова інформує депутатів про склад і кількість осіб запрошених на сесію.

2. Запрошені особи не мають права втручатися в роботу сесії, зобов’язані утримуватись від проявів  схвалення або засудження, дотримуватись і підкорятись розпорядженням  головуючого.

Стаття 13.

У разі необхідності, за рішенням більшості від загального складу ради, може   проводитися закрите пленарне  засідання ради.

Стаття 14.

1.Порядок денний роботи сесії затверджується радою. Першим питанням є озвучення депутатських звернень та запитів, які  поступили у міжсесійний період та інформація про результати розглядів попередніх депутатських звернень.

2.У кінці кожної сесії відводиться час для розгляду «Різне», в якому з короткими до 3 хв. заявами і повідомленнями виступають депутати та запрошені.

Стаття 15.

Депутати  ради та запрошені особи виступають на засіданнях ради тільки після надання їм слова міським головою. Депутат ради може взяти слово для виступу по одному і тому ж питанню не більше 2-х раз, а запрошені особи - не більше одного разу.

Стаття 16.

Міський голова на засіданні може позбавити виступаючого слова у випадках, коли він взяв слово без дозволу головуючого, виступає не з запитанням, що обговорюється, перевищив відведений йому час для виступу або порушує норми депутатської етики. Слово для повторного виступу по питанню, що обговорюється вказаним особам не подається.

Стаття 17.

Сесія ради ведеться українською мовою. Рішення ради, інші матеріали і документи з питань, що вносяться на розгляд сесії,  друкуються державною мовою.

Стаття 18.

1.Рішення ради приймається на сесії після обговорення більшістю депутатів від загального складу ради, крім випадків передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».

2. Рішення ради приймається відкритим або таємним голосуванням. Таємне голосування обов’язково проводиться по питаннях:

- обрання за пропозицією міського голови, секретаря, звільнення його з посади;

- прийняття рішення щодо дострокового припинення повноважень міського голови у випадках, передбачених  Законом.

Стаття 19.

1.При проведенні відкритого голосування підрахунок голосів  доручається голові та секретарю ради. Перед початком відкритого голосування голова вказує кількість пропозицій, що ставляться на голосування, уточнює їх, нагадує про порядок голосування.

2.Голосування може бути проведене без підрахунку голосів по явній більшості, якщо ні один депутат міської ради не наполягає на підрахунку.

Стаття 20.

1.Для проведення таємного голосування  рада обирає з числа депутатів лічильну комісію. Лічильна комісія обирається шляхом відкритого голосування більшістю присутніх на засіданні депутатів.

2.Порядок проведення таємного голосування та встановлення  його результатів обговорюються та приймаються сесією ради.

Стаття 21.

За вимогою не менш як однієї третини депутатів від загального складу ради може проводитися поіменне голосування. Поіменне голосування здійснюється шляхом подання іменного бюлетеня. Підрахунок голосів проводиться складом комісії для таємного голосування. Результати поіменного голосування оформляються протоколом, затверджуються радою і по її рішенню можуть бути опубліковані в пресі.

Стаття 22.

1.Пропозиції і зауваження щодо змін і доповнень  до проектів рішень ради подаються депутатами в письмовій формі або вносяться  усно. Вони повинні бути чітко сформульовані  і ставляться головою на голосування.

            2.За пропозицією більшості присутніх депутатів міський голова оголошує перерву в роботі  сесії для обговорення питань порядку денного в постійних комісіях.

Стаття 23.

1.Рішення ради набуває чинності з моменту прийняття радою та підписанням головою ради, якщо нею не встановлений інший термін.

2.Рішення ради обов’язкові для виконання всіма розташованими на території міста підприємствами, установами і організаціями, а також посадовими особами і громадянами. Рішення надсилаються і доводяться до відома  не пізніше як у десятиденний строк від їх прийняття.

Стаття 24.

Рада щоквартально коротко звітує у місцевій пресі та радіо про свою діяльність  та роботу свого виконавчого комітету.

 

Розділ ІІІ. Депутати, посадові особи та органи ради.

Глава 1. Депутати ради.

Стаття 25.

1.Повноваження депутата ради починаються з дня відкриття першої сесії ради з моменту офіційного оголошення підсумків виборів міською виборчою комісією і закінчуються в день відкриття першої сесії ради нового скликання.

2.Повноваження депутата можуть бути достроково припинені у випадках, передбачених законом.

3.Депутат ради є відповідальним перед виборцями  свого виборчого округу і їм підзвітним. У своїй роботі взаємодіє з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, органами самоорганізації населення, трудовими колективами, об’єднаннями громадян.

Стаття 26.

1.Депутати ради здійснюють свої повноваження, не пориваючи з виробничою або службовою  діяльністю.

2.Депутат ї ради користується правом ухвального голосу в усіх питаннях, які розглядаються на сесіях міської ради.  На сесії депутат має право:

- пропонувати питання для розгляду радою та її органами;

- вносити  пропозиції і зауваження щодо порядку денного засідання ради та її органів, порядку розгляду обговорюваних питань та їх суті;

 - вносити для розгляду проекти рішень інших документів, що приймаються радою або її органами, поправки до них;

- брати участь у дебатах, звертатися із запитами, ставити запитання  доповідачам, співдоповідачам, міському голові;

- вносити пропозиції про заслуховування на сесії міської ради звіту  чи інформації посадової особи, підзвітних чи підконтрольних раді осіб,  що діють на території ради;

- виступати з обґрунтуванням своїх пропозицій.

Стаття 27.

1.Депутат ради зобов’язаний бути присутній на кожній сесії ради, на засіданні постійної комісії, до складу якої він обраний, додержуватись регламенту сесії. В разі неможливості бути присутнім на засіданні депутат повідомляє про це міського голову чи секретаря.

2. У разі пропуску депутатом протягом року більше половини пленарних засідань ради або засідань постійної комісії, членом якої він є, невиконання ним доручень ради, рада може звернутись до виборців з пропозицією про відкликання такого депутата у встановленому законом  порядку.

Стаття 28.

Депутат повинен дотримуватись правил депутатської етики:

- не використовувати депутатський мандат в особистих інтересах чи в корисливих цілях;

- не принижувати честі й гідності виборців, інших депутатів, посадових і службових осіб, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій;

 - не допускати образливих висловлювань, не використовувати у публічних виступах недостовірні або не перевірені відомості стосовно органів влади, підприємств, установ і організацій, їх керівників, окремих депутатів місцевих ради.

Стаття 29.

У виборчому окрузі   депутат  ради зобов’язаний:

- вивчати громадську думку, вивчати потреби територіальної громади інформувати про них раду та її органи, брати безпосередньо участь у їх вирішенні;

- визначати і оприлюднити дні, години та місце прийому виборців, інших громадян, розглядати пропозиції, звернення, заяви і скарги громадян, вживати заходів щодо забезпечення їх оперативного вирішення;

- не рідше одного  разу на рік звітувати про свою діяльність перед  своїми  виборцями.

Стаття 30.

У виборчому окрузі депутат  ради має право:

- порушувати перед органами і організаціями та їх посадовими особами, а також керівниками правоохоронних органів питання, що зачіпають інтереси виборців та вимагати їх вирішення;

- вносити на розгляд органів і організацій та їх посадових осіб пропозиції з питань пов’язаних з його депутатськими повноваженнями у виборчому окрузі і брати участь у їх розгляді;

- при здійснення депутатських повноважень має право:  на депутатське звернення, депутатський  запит, депутатське запитання;  на невідкладний прийом; вимагати усунення порушень законності і встановлення  правового  порядку.

Стаття 31.

1.Депутат ради має право:

- бути присутнім на засіданнях всіх постійних комісій ради та виконавчого комітету ради;

- порушувати в раді та в її органах питання про необхідність перевірки роботи підзвітних та підконтрольних раді органів, підприємств, установ, організацій;

- оголошувати на засіданні ради тексти звернень, заяв, пропозицій громадян, якщо вони мають суспільне значення;

- знайомитись з будь-якими офіційними документами, які зберігаються у відповідних органах місцевого самоврядування, робити виписки, копіювання з цих документів;

- об’єднуватись з іншими депутатами ради в депутатські фракції, які діють відповідно до цього Регламенту.

2.Депутат ради користується і іншими правами згідно з діючим законодавством.

 

Глава 2. Депутатські фракції.

Стаття 32.

1.Депутати ради на основі партійного членства або єдності поглядів, можуть об’єднуватись у депутатські фракції з чисельністю не менше двох  депутатів. Депутат ради може входити до складу лише однієї депутатської фракції.

2.Порядок вступу до фракції та виходу з неї визначається самою фракцією.

3.Рішення про реєстрацію об’єднання депутатів у фракцію доводиться до відома депутатів ради головуючим на пленарному засіданні.

Стаття 33.

Депутатські фракції мають право:

- на гарантований виступ свого представника на пленарному засіданні ради з кожного питання порядку денного сесії ради;

- здійснювати інші права, передбачені законами України.

 

Глава 3. Міський голова.

Стаття 34.

1.Повноваження міського голови починаються з моменту оголошення міською виборчою комісією на пленарному засіданні ради рішення про його  обрання і закінчується в момент вступу  на цю посаду іншої обраної відповідно до Закону особи, крім випадків дострокового припинення  його повноваження.

2.Повноваження міського голови можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених  законом.

Стаття 35.

1.Міський голова:

- забезпечує здійснення у межах наданих  законами України повноважень органів виконавчої влади на відповідній території, додержання Конституції та Законів України, виконання актів Президента України та відповідних  органів виконавчої влади;

- організовує в межах, визначених цим Законом роботу міської ради та її виконавчого комітету;

- підписує рішення ради та її виконавчого комітету;

- вносить на розгляд ради  пропозицію щодо кандидатури на посаду секретаря ради;

- вносить на розгляд ради пропозиції про кількісний і персональний склад виконавчого комітету міської ради;

- вносить на розгляд міської ради пропозиції щодо структури і штатів  апарату ради та її виконавчого комітету;

- здійснює керівництво апаратом ради та її виконавчого комітету;

- скликає сесії міської ради, вносить пропозиції та формує порядок денний  сесії міської ради і головує на пленарних засіданнях ради;

- забезпечує підготовку на розгляд ради  проектів програм соціально-економічного та культурного  розвитку, цільових програм  та інших питань самоврядування, міського бюджету та звіту  про його виконання, рішення  ради  з інших питань, що належить до її відання, оприлюднює затверджені радою програми бюджет та звіти про їх виконання;

- призначає на посаду та звільняє з посад керівників відділів, підприємств, установ, організацій, що належать до комунальної власності міської ради;

- скликає загальні збори громадян за місцем проживання;

- забезпечує виконання рішень  місцевого референдуму міської ради, її виконавчого комітету;

- веде особистий прийом громадян;

- забезпечує на відповідній території додержання законодавства  щодо розгляду звернень громадян та їх об’єднань;

- видає розпорядження в межах своїх повноважень.

2.Міський голова несе персональну відповідальність за здійснення наданих йому законом повноважень.

3.При здійсненні наданих повноважень міський голова є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою, відповідальним перед радою, а з питань здійснення  виконавчими органами ради повноважень органів виконавчої влади, також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

4. Міський голова не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед територіальною громадою на відкритій зустрічі з громадянами та перед радою про роботу виконавчого  органу  ради. 

 

Глава 4. Секретар  ради.

Стаття 36.

1.Секретар ради обирається за пропозицією міського голови з числа її депутатів  шляхом таємного голосування  на строк повноважень ради та працює в раді на постійній основі.

2.Повноваження секретаря ради  можуть бути   достроково  припинені за рішенням  ради у передбаченому законом порядку.

Стаття 37.

Секретар міської ради:

- скликає сесію ради у випадках, передбачених частиною шостою статті 46  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

- організовує підготовку сесій ради, питань, що вносяться на розгляд ради;

- забезпечує своєчасне доведення рішень ради до виконавців  і населення, організовує контроль за їх виконанням;

- за дорученням міського голови  забезпечує діяльність постійних та інших комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій;

- сприяє депутатам ради  у здійсненні  їх повноважень;

- забезпечує зберігання у міській раді офіційних документів, пов’язаних з місцевим самоврядуванням, забезпечує доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому порядку;

 - вирішує за дорученням міського голови або ради інші питання, пов’язані з діяльністю ради та її органів.

 

Глава 5. Постійні комісії міської ради.

Стаття 38.

1.Постійні комісії ради обираються з числа  депутатів  для вивчення попереднього розгляду і підготовки  питань, які належать до їх відання, здійснення контролю за виконанням рішень міської ради, її виконкому.

2.Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень у складі голови, заступника, секретаря та членів комісії.  До складу постійних комісій не можуть бути обрані міський голова, секретар ради.

3.Постійні комісії за дорученням ради розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, міського бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, розробляють проекти рішень ради.

Стаття 39.

Засідання постійної комісії скликаються головою комісії в міру необхідності, але не менше одного разу в квартал згідно затвердженого плану роботи постійної комісії.

Стаття 40.

Діяльність постійних комісій ради регламентується Положенням про постійні комісії міської ради, яке затверджується не пізніш, як на другій сесії ради.

 

Глава 6. Тимчасові контрольні комісії ради.

Стаття 41.

1.Тимчасові контрольні комісії ради є органами ради які обираються з числа депутатів для здійснення контролю з конкретно визначених радою питань що належать до повноважень місцевого  самоврядування. Контрольні комісії подають звіти і пропозиції на розгляд ради.

2.Рішення про створення тимчасової контрольної комісії ради, її назву та завдання, персональний склад комісії, та її голову вважаеться  прийнятим, якщо за це проголосувало не менше однієї третини депутатів від загального складу ради.

3.Засідання тимчасових контрольних комісій ради проводяться, як правило, закриті. Депутати, які входять до складу тимчасової контрольної комісії, та залучені комісією для участі в її роботі спеціалісти, експерти, інші особи не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв’язку з її роботою.

 

Глава 7. Розгляд депутатських звернень, запитів і запитань.

Стаття 42.

1.Депутатське звернення - викладена в письмовій формі вимога депутата з питань, пов’язаних з його депутатською діяльністю, до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, а також керівників правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території ради, здійснити певні дії, вжити заходів чи дати офіційне роз’яснення з питань, віднесених до їх компетенції.

Особи, яким адресоване депутатське звернення, зобов’язані у десятиденний строк  розглянути  порушене депутатом питання та надати йому відповідь, а в разі необхідності додаткового вивчення чи перевірки дати йому відповідь не пізніше як у місячний строк.

Якщо депутатське звернення з об’єктивних причин не може бути розглянуте у встановлений строк, депутату зобов’язані письмово повідомити про це з обґрунтуванням  мотивів необхідності продовження строку розгляду.

2. Депутат може взяти участь у розгляді свого звернення, про що йому повинні повідомити завчасно, але не пізніш як за п’ять календарних днів.

3. Якщо депутат не задоволений результатами розгляду свого звернення, він має право внести на сесію ради депутатський запит.

Стаття 43.

1.Депутати ради відповідно до статті 49 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та статті 21 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» мають право  на депутатський запит.

2.Депутатський запит - це підтримана більшістю від присутніх на пленарному засіданні ради вимога депутата ради до посадових осіб ради і її органів, міського голови, керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності, які розташовані або зареєстровані на відповідній території, а також до голови місцевої державної адміністрації, його заступників, керівників відділів і управлінь з питань, які віднесені до відання ради.

3.Рада приймає рішення про доцільність направлення депутатського запиту відповідному органу або посадовій особі, до яких його звернуто.

Стаття 44.

1.Депутатський запит може бути внесений депутатом ради або групою депутатів попередньо, або на пленарному засіданні ради у письмовій чи усній формі. Запит підлягає включенню до порядку денного пленарного засідання ради.

2. Рада може зобов’язати відповідний орган подати у встановлений нею строк звіт про виконання рішення по запиту депутата ради.

Стаття 45.

Орган або посадова особа, до яких звернуто запит, зобов’язані дати офіційну письмову відповідь на нього не  пізніш як у 30-денний термін з дня його одержання або інший термін, встановлений радою. Якщо запит з об’єктивних причин не може бути розглянуто у встановлений термін, то орган або посадова особа зобов’язані письмово повідомити про  це голову ради та депутата, який вніс запит і запропонувати інший термін, який не повинен перевищувати місяць після одержання запиту.

Стаття 46.

Депутатське запитання - це засіб одержання депутатом інформації або роз’яснення з тієї чи іншої проблеми. Відповідь на запитання може бути оголошено на сесії ради або дано депутату в індивідуальному порядку. Запитання не включається до порядку денного сесії, не обговорюється і рішення по ньому не приймається.

 

Глава 8. Виконавчий комітет ради.

Стаття 47.

1.Виконавчим органом ради є виконавчий комітет, який утворюється радою на строк її повноважень. Після закінчення повноважень ради, міського голови  виконавчий комітет здійснює свої повноваження до сформування нового складу виконавчого комітету.

2.Кількісний склад виконавчого комітету визначається радою відповідно до статті 51 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

3.Персональний склад виконавчого комітету затверджується радою за пропозицією міського голови з урахуванням подань  організацій політичних партій, представлених в раді.

4.Виконавчий комітет ради є підзвітним і підконтрольним раді, а з питань здійснення ним повноважень органів виконавчої влади – також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

5.Повноваження та організація роботи виконавчого комітету ради передбачені  статтями 52,53 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

 

Розділ ІV. Нормативно-правові акти ради та виконавчого комітету.

Стаття 48.

1.Рада в межах своїх повноважень приймає нормативні та інші акти у формі рішень.

2.Рішення ради приймається після обговорення більшістю депутатів від загального складу ради. При встановленні  результатів голосування враховується голос міського голови.

3.Рішення ради у п’ятиденний строк з моменту його прийняття може бути зупинене міським головою і внесено на повторний розгляд з обґрунтуванням  зауважень. Рада зобов’язана у двотижневий термін повторно розглянути рішення. Якщо рада відхиляє зауваження міського голови і двома третинами  голосів депутатів підтверджує попереднє рішення, воно набирає чинності.

Стаття 49.

1.Виконавчий комітет міської ради в межах своїх повноважень приймає рішення більшістю голосів від загального складу комітету.  Рішення підписуються міським головою.

2.У разі незгоди міського голови з рішенням виконавчого комітету, він може припинити дію цього рішення своїм розпорядженням та внести питання на розгляд відповідної ради.

3.Рішення виконавчого комітету ради з питань, віднесених до  власної компетенції виконавчих органів  ради, можуть бути скасовані радою.

Стаття 50.

Акти, прийняті радою, міським головою, виконавчим комітетом доводяться до відома населення. На вимогу громадян їм може бути видана копія відповідних актів.

 

Розділ V. Форми  участі членів  територіальної  громади міста у  здійсненні  місцевого самоврядування

Стаття 51.

Право членів територіальної  громади  міста  брати  участь у здійсненні місцевого самоврядування може бути реалізовано в  таких формах як: місцевий референдум, вибори депутатів ради та міського голови, загальні збори громадян за місцем проживання, колективні та індивідуальні звернення мешканців міста до  органів і посадових осіб, громадські  слухання,  місцева  ініціатива, участь у роботі органів місцевого самоврядування, створення будинкових, вуличних органів самоорганізації населення, участь через діяльність міських територіальних організацій  та осередків політичних партій, громадських організацій та релігійних громад, інші не заборонені Законом форми.

Стаття 52.

Громадські слухання.

1.Зіньківська територіальна громада має право проводити громадські слухання - зустрічатися з депутатами міської  ради та посадовими особами міського самоврядування, під час яких члени територіальної громади можуть заслуховувати їх, порушувати питання та вносити пропозиції щодо питань місцевого значення, що належать до відання місцевого самоврядування.

2.Громадські слухання проводяться  в міру виникнення  вагомих  підстав.

3.Пропозиції, які вносяться за результатами громадських слухань, підлягають обов'язковому розгляду органами місцевого самоврядування.

4.Порядок організації громадських слухань визначається окремим Положенням, прийнятим на сесії  міської  ради.

 

Розділ VІ.  Прикінцеві  положення.

Стаття 53.

1.Процедурні питання, не врегульовані законом чи Регламентом, вирішуються радою, у кожному конкретному випадку.

2.Регламент ради є обов’язковим для виконання радою та її органами, а також в межах повноважень ради для підприємств, організацій і установ, розташованих на території ради.

3.Регламент, а також зміни та доповнення до нього, приймаються більшістю голосів від загального складу ради і набувають чинності з моменті їх прийняття та підписання головою ради рішення про Регламент.

4.Зміни та доповнення можуть бути внесені до регламенту за ініціативою голови ради, постійних комісій ради, депутатських фракцій, депутатів.

5.Зміна Регламенту стає постійно нормою і вноситься до основного тексту після затвердження на сесії.

Стаття 54.

Чинність Регламенту або його окремих положень може бути призупинена чи припинена у зв’язку з невідповідністю прийнятим законам України чи за рішенням ради.

 

 

 

Секретар міської ради                                                                В.М.Чикало

 
You are here: Home
Joomla inotur picma